Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się

Dla konkretnych przypadków prowadzono na bieżąco, w ramach pomocy w usamodzielnieniu działania w zakresie pracy socjalnej, mającej na celu w szczególności:

  • współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem,
  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby,
  • pomoc w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych,
  • pomoc w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pomoc w uzyskaniu właściwych warunków mieszkaniowych,
  • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń.

W powyższym zakresie, PCPR współpracuje z opiekunem usamodzielnienia wychowanka, wspólnie opracowując indywidualny program usamodzielnienia oraz wspierając wychowanka w realizacji poszczególnych punktów programu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Tego rodzaju  wsparcia wymagają zwłaszcza wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, nie mogący liczyć na pomoc rodziny.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top