Fundacja „Drabina” w Krynkach

ul. Grochowa 9;
16-120 Krynki
Nr KRS 00023314381 z dnia 25.02.2014
Obszar działania: Kraj i zagranica.

Główne cele:

działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez rozwój i promocję działań pożytku publicznego, w szczególności:
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– rozwoju turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku,
– upowszechnianie i popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
– ochrona środowiska,
– rozwój nauki, edukacji i wychowania,
– działalność z zakresu pomocy społecznej,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– działania na rzecz integracji między państwami oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Sposób realizacji celów:

 • tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej, turystyki i sztuki,
 • działalność w zakresie wspierania, edukacji, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych uzdolnionych sportowo i artystycznie, w tym finansowanie nagród i stypendiów,
 • prowadzenie klubu sportowego Lew Krynki,
 • upowszechnianie i promowanie sportu dla wszystkich,
 • wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, turystycznym, edukacyjnym oraz kulturalnym,
 • edukowanie w zakresie turystyki, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
 • udzielanie pomocy i wspieranie innych organizacji pozarządowych, klubów, wiejskich domów kultury, świetlic, itp.,
 • dokształcanie oraz udzielanie wsparcia trenerom, pedagogom, animatorom,
 • propagowanie ochrony środowiska i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym realizowanie i wspieranie projektów wdrażających rozwiązania proekologiczne,
 • organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, warsztatów, zawodów i innych wydarzeń związanych z działalnością statutową fundacji,
 • promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu zagranicznego i sportowego,
 • działania mające na celu wspieranie rodzin, dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i ekonomicznym,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych,
 • organizowanie wczesnego wspomagania dziecka,
 • pedagogizację rodziców,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań i projektów zgodnych z celami fundacji,
 • współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem fundacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami fundacji (w tym na nośnikach cyfrowych).

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top