Fundacja im. ks. Dariusza Sańko „Życie to miłość”

ul. Lelewela 31;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000528592 z dnia 23.10.2014
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • działalność oświatowo-kulturalna, w tym opieka nad spuścizną ks. Dariusza Sańko,
 • pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, w trudnych sytuacjach życiowych,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego trybu życia i rekreacji,
 • działalność wspomagająca osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe, placówki oświatowo-wychowawcze oraz parafialne,
 • wspieranie, inspirowanie wszelkich inicjatyw idących do stworzenia godnych miejsc do życia, polegających na udzielaniu pomocy organizacyjnej i finansowej w budowie i remontowaniu
 • domów dla rodzin o wyraźnych potrzebach mieszkaniowych,
 • opieka nad pomnikami, alejami, tablicami pamiątkowymi,
 • działalność w zakresie nauki i edukacji,
 • działalność dobroczynna i charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia.

Sposób realizacji celów:

 • prowadzenie działalności wydawniczo-drukarskiej dotyczącej życia i twórczości ks. Dariusza Sańko oraz innych artystów,
 • upamiętnienie osoby i twórczości ks. Dariusza Sańko,
 • organizowanie, dofinansowywanie i prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją,
 • podejmowanie działań na rzecz krzywdzonych dzieci i ich rodzin,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • powoływanie, finansowanie i dofinansowywanie rodzinnych domów dziecka, zapewniających całodobową opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców i
 • wychowywanie ich w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub czasu jego usamodzielnienia,
 • propagowanie zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia dla kobiet w niechcianej ciąży i matek w kryzysie,
 • rozpoznawanie potrzeb mieszkaniowych ludności oraz pomoc w uzyskiwaniu terenów budowlanych i środków finansowych,
 • organizowanie pomocy finansowej, technicznej, materiałowej i sprzętowej w realizacji popieranych przedsięwzięć budowlanych, w tym bezpośrednie i pośrednie dofinansowywanie tych przedsięwzięć,
 • dofinansowywanie działań związanych z pomocą dla osób starszych oraz ludzi chorych,
 • dofinansowywanie, prowadzenie placówek, ośrodków wypoczynkowo-terapeutycznych, oraz zakup działek pod przyszłe inwestycje,
 • inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami w zakresie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży,
 • świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej oddziałom szpitalnym,
 • dofinansowywanie, wspieranie i pomoc placówkom edukacyjnym,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • organizowanie imprez zwykłych i masowych oraz zbiórek pieniężnych,
 • organizowanie zgromadzeń publicznych,
 • organizowanie imprez na drogach publicznych,
 • propagowanie rozwoju edukacji twórczej, artystycznej i sportowej szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw służących celowi fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie,
 • organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych,
 • udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez zarząd fundacji,
 • pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych w kraju i zagranicą,
 • gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom, włączając w to przejmowanie i remont istniejących placówek oraz budowę nowych,
 • organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji,
 • pozyskiwanie zasobów materialnych do realizacji celów fundacji,
 • promowanie i organizowanie wolontariatu,
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji,
 • współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji,
 • współpraca z właściwymi Ministerstwami, urzędami państwowymi i samorządowymi a także z innymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top