Fundacja Pomocy Zwierzętom „Vita Canis”

Puciłki 31;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000546063 z dnia 27.02.2015
Obszar działania: Kraj
Główne cele:

 • upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz właściwego humanitarnego odnoszenia się do zwierząt,
 • niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schronisku,
 • udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym prowadzącym działalność w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom,
 • działalność adopcyjna zwierząt,
 • wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności propagowanie wiedzy i działania na rzecz ograniczenia populacji zwierząt,
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt,
 • prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca oraz wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom, w tym bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym,
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji,
 • organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości na temat praw zwierząt oraz korzyści płynących z zabiegu sterylizacji,
 • organizacja działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, zwłaszcza poprzez realizację programu sterylizacji,
 • współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest ochrona zwierząt i niesienie pomocy zwierzętom, w tym bezdomnym i skrzywdzonym,
 • zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnianych przestępstwach,
 • występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
 • finansowanie działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt poprzez zakup i przekazywanie temu schronisku wyżywienia, leków, sprzętów, zapewnienie opieki weterynaryjnej,
 • inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów fundacji.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top