Fundacja „Targ Kreatywności” w Krynkach

Łapicze 3;
16-120 Krynki
Nr KRS 0000509150 z dnia 14.05.2014 r.
Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • propagowanie twórczych zachowań i stylu życia sprzyjających budowaniu więzi międzyludzkich i więzi międzypokoleniowych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych wykluczeniem,
 • zaangażowanie w działania wspierające aktywność społeczną, wzmacniające kreatywność oraz budujące postawy obywatelskie,
 • ochrona i promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym,
 • edukacja artystyczna, kulturalna i oświatowa środowiska lokalnego,
 • inicjowanie działań łączących współczesne praktyki artystyczne, designerskie z tradycyjnymi, z takich obszarów jak m. in. rzemiosło, rękodzieło oraz kuchnia tradycyjna,
 • poznawanie, kultywowanie i ochrona polskiej kultury tradycyjnej z całym jej bogactwem, a zwłaszcza w jej wymiarze etnograficznym ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości Podlasia.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i zagranicą, poprzez realizację wspólnych projektów kulturalnych, konferencji, wymianę informacji i doświadczeń,
 • angażowanie młodzieży i dzieci oraz osób starszych w działania fundacji,
 • działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia,
 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
 • podejmowanie działań na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczności lokalnej,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 • zapewnienie możliwości działania w strukturach wolontaryjnych osobom w wieku emerytalnym i niepełnosprawnym,
 • organizowanie i finansowanie projektów społecznych i multimedialnych, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami fundacji,
 • organizowanie i finansowanie projektów, które uwzględniają wykorzystanie i rekultywację tradycyjnych technik rękodzielniczych oraz ginących zawodów,
 • organizacja i prowadzenie działań (m.in. warsztatów rękodzielniczych, spotkań, wykładów, rezydencji, pokazów, wystaw, konkursów, przeglądów, targów, kiermaszów, jarmarków, festynów, festiwali i innych wydarzeń), których celem jest promowanie sztuki, rękodzieła i rzemiosła,
 • organizacja i prowadzenie placówek stałych i tymczasowych ze sztuką i rękodziełem ludowym i artystycznym,
 • organizacja projektów artystycznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem terenów Podlasia,
 • organizacja rezydencji artystycznych i wizyt studyjnych w regionie, w celu przetwarzania, kultywowania i upowszechniania lokalnych tradycji oraz wspierania kontaktów i wymiany międzynarodowej,
 • propagowanie wiedzy na temat rezydencji artystycznych jako narzędzia do realizowania produkcji kulturalnych i artystycznych,
 • wspieranie twórczej wymiany pomiędzy lokalnymi środowiskami rękodzielniczymi, a artystami z Polski i za granicy (kładąc nacisk na projektowanie, sztuki wizualne, architekturę),
 • działalność edukacyjna,
 • działalność wydawnicza,
 • udział w targach, wystawach, festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych i branżowych związanych z rękodziełem, rzemiosłem i sztuką, w tym prezentacją twórczości amatorskiej.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top