Podlaskie Stowarzyszenie „Pracownia Inicjatyw Rozwoju” w Grzebieniach Kolonii

Grzebienie Kolonia 9;
16-205 Nowy Dwór
Nr KRS 0000505220 z dnia 07.04.2014

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • działalność edukacyjno-rozwojowa, kulturalna, oświatowa oraz naukowo-badawcza,
 • tworzenie nowoczesnego społeczeństwa i społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy,
 • tworzenie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce,
 • działania mające na celu szerzenie współpracy międzynarodowej oraz transgranicznej i międzyregionalnej,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społecznościami Unii Europejskiej,
 • działania na rzecz edukacji, kultury, rozwoju kwalifikacji i podnoszenia kompetencji osób zamieszkałych na terenach wiejskich,
 • rozwój edukacyjny młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z obszarów wiejskich, miejscowości podmiejskich i do 60 000,
 • niwelowanie dysproporcji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich, miejscowości podmiejskich i do 60 000,
 • aktywizacja zawodowa i edukacyjna młodych matek i osób po 50. roku życia,
 • szerzenie nowoczesnych, zdrowych form rekreacji i dbałości o zachowanie formy psychofizycznej osób po 50. roku życia,
 • działania zapobiegające patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu,
 • działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych,
 • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 • szerzenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie,
 • pobudzanie postaw aktywności społecznej, obywatelskiej przedsiębiorczości,
 • rozwój działalności turystycznej i agroturystycznej w regionie,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
 • budowanie więzi społecznych i międzypokoleniowych,
 • promowanie form kreatywnego oraz aktywnego spędzania czasu,
 • działalność na rzecz równych praw, szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn,
 • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • promocja regionu oraz upowszechnianie wiedzy o Województwie Podlaskim,
 • promowanie wielokulturowości oraz budowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • działalność na rzecz mniejszości społeczno-kulturowych, w tym m.in.: narodowych, etnicznych i religijnych,
 • działalność na rzecz integracji środowisk lokalnych,
 • organizacja, wspieranie i udział w imprezach pozwalających na realizację twórczych zainteresowań.

Sposób realizacji celów:

 • wdrażanie systemów informatycznych i nowoczesnych technik teleinformacyjnych oraz komunikacyjnych,
 • działalność doradcza, konsultingowa i usługowa wobec podmiotów prywatnych oraz publicznych,
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów, konferencji, seminariów naukowych oraz spotkań i innych form,
 • działania na rzecz rozwoju edukacyjnego, kulturowego i oświatowego społeczeństwa,
 • pomoc członkom stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym w zdobywaniu umiejętności, wiedzy, nabywaniu kwalifikacji oraz w rozwoju kompetencji umożliwiających lepsze funkcjonowanie zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej,
 • pozyskiwanie funduszy europejskich oraz z innych źródeł,
 • współpraca z organizacjami, samorządami oraz sektorami biznesu zajmującymi się działalnością o podobnym charakterze w zakresie działalności stowarzyszenia, funkcjonującymi zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą,
 • wspieranie wymiany międzykulturowej, wymiany doświadczeń na płaszczyźnie biznesowej, naukowej, naukowo-badawczej oraz kulturalnej i artystycznej,
 • powoływanie i zakładanie spółek, a także przystępowanie do nich,
 • rozwój lokalnej działalności usługowej,
 • poszerzanie zainteresowań oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, osób dorosłych i osób starszych,
 • prezentacja twórczości, wyrobów i propagowanie efektów rzemiosła artystycznego i ludowego,
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, spotkań, prelekcji, kursów, szkoleń, warsztatów, kiermaszów oraz wspieranie i uczestnictwo we wszelkich działaniach edukacyjnych oraz artystycznych z uwzględnieniem popularyzacji niezależnej twórczości,
 • integracja członków stowarzyszenia poprzez aktywność edukacyjną, szkoleniową, kulturalną oraz rekreacyjną.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top