Stowarzyszenie „Dziedzictwo Kulturowe Igryły”

Igryły 9;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000396438 z dnia 19.09.2011

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska.
 • wspieranie rozwoju samorządności lokalnej.

Sposób realizacji celów:

 • wyrównanie dysproporcji społecznych,
 • współpraca z innymi organizacjami, kościołem, związkami zawodowymi, realizowanie zadań związanych z pozyskaniem środków finansowych,
 • zwiększanie atrakcyjności miejscowości, i gmin, oraz ich promocja,
 • propagowanie idei etycznych-moralnych, oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę, środowisko i otoczenie,
 • działania na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych,
 • działania na rzecz edukacji, nauki, wychowania, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki,
 • organizowanie zajęć terapeutycznych, wolontariat, przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii, i hazardowi,
 • działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów UE,
 • pozyskiwanie podmiotów gospodarczych do akcji charytatywnych, działalność charytatywna,
 • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • organizacja pielgrzymek rowerowych.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top