Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej

ul. Grodzieńska 1;
16-100 Sokółka,
Nr KRS 0000520636 z dnia 22.08.2014

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych na konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości,
 • organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, zawodów sportowych,
 • udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia,
 • czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie sportów obronnych,
 • integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,
 • poznawanie przeszłości rodziny, miejscowości, regionu, kraju,
 • upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem i krajem,
 • budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej,
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
 • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju powiatu sokólskiego,
 • dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego powiatu sokólskiego,
 • pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służącym celom działalności stowarzyszenia,
 • ochrona zabytkowych nagrobków oraz opieka nad mogiłami zasłużonych spoczywających na cmentarzach powiatu sokólskiego,
 • dokumentowanie starych nagrobków oraz popularyzacja wiedzy na ich temat,
 • gromadzenie środków niezbędnych na konserwację i odbudowę nagrobków,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Sposób realizacji celów:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej – szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą,
 • tworzenie programów edukacji regionalnych dla oświaty,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi, kręgami biznesu i środkami masowego przekazu,
 • prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej małe, lokalne wspólnoty,
 • organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i kierunkach przydatnych do realizacji celów statutowych,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia,
 • gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć,
 • inwentaryzacja tablic pamiątkowych, pomników, miejsc pamięci, krzyży itp.,
 • upamiętnianie osób i wydarzeń przez inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci,
 • inicjowanie i pomoc w nadawaniu imion szkołom, ulicom, placom,
 • pomoc w opiece nad miejscami pamięci narodowej w powiecie sokólskim,
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wojsku polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu,
 • organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną i narodową,
 • organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej,
 • organizacja szkoleń i seminariów dla instruktorów i działaczy społecznych,
 • organizowanie działalności podnoszącej umiejętności w zakresie sportów obronnych na poziomie profesjonalnym jak i rekreacyjno-turystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • przeprowadzenie remontów starych nagrobków, przywracających im pierwotny wygląd,
 • inspirowanie podejmowania prac konserwatorskich i remontowanie istniejących obiektów,
 • prowadzenie lustracji i stanu zachowania na cmentarzach powiatu sokólskiego,
 • popularyzowanie wiedzy o starych cmentarzach poprzez opracowania monograficzne i inne publikacje,
 • pomoc w organizacji imprez i uroczystości patriotycznych i rocznicowych,
 • realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top