Stowarzyszenie „Kresy Podlasia” w Krynkach

ul. 11 Listopada 53;
16-120 Krynki
Nr KRS 0000506570 z dnia 17.04.2014
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • identyfikacja, promocja oraz współpraca i wspieranie producentów produktów lokalnych,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 • aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 • likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 • zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 • tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 • wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych rencistów i emerytów,
 • niesienie pomocy osobom, które zostały pokrzywdzone w wypadkach drogowych nie z własnej winy,
 • prowadzenie działań integrujących dla osób z uzależnieniami, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu tych osób,
 • niesie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof,
 • prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym.

Sposób realizacji celów:

 • inicjowanie i wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość, w tym również poprzez współpracę międzynarodową,
 • racjonalne wykorzystanie własnego obiektu społeczno-kulturalnego,
 • kreowanie polityki wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju wsi i obszarów wiejskich, promowanie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego. Wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi w kraju oraz różnych regionów Europy,
 • działania kształtujące oraz promujące społeczeństwo obywatelskie,
 • inicjowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych, kształcenie zawodowe oraz doskonalenie zawodowe w różnych branżach,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz produktów regionalnych i lokalnych, jako źródła alternatywnego dochodu mieszkańców poszczególnych regionów,
 • współpraca z organizacjami rządowymi, samorządami wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego, w tym z Lokalną Grupą Działania,
 • reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych,
 • działania wspierające i promujące produkty tradycyjne, kultywowanie rękodzieła ludowego,
 • występowanie w wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,
 • organizowanie i stwarzanie warunków do integracji mieszkańców wsi i miast,
 • edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych,
 • wspieranie wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój pszczelarstwa, turystyki, agro i eko turystyki, rolnictwa ekologicznego, itp.,
 • uczestnictwo i wspieranie inicjatyw proeuropejskich,
 • przygotowanie środowisk lokalnych do współpracy z podobnymi jednostkami w pozostałych regionach Europy i innych częściach świata,
 • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, informacyjnej, naukowej i oświatowej,
 • zachowani i ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego regionów,
 • rozwijanie kontaktów społecznych, kulturalnych, gospodarczych pomiędzy obywatelami miast i gmin z innych regionów Europy i świata,
 • upowszechnianie idei współpracy i integracji mieszkańców społeczności lokalnych obszarów wiejskich,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
 • ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia,
 • wspieranie inicjatyw oddolnych społeczności lokalnych,
 • koordynacja i współdziałanie z samorządami, zmierzające do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych, turystycznych, gospodarczych regionów,
 • działanie na rzecz ochrony bogactwa naturalnego regionów,
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
 • wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych,
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
 • wspieranie nowych technologii proekologicznych oraz badań naukowych,
 • wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych,
 • inne działania dla dobra rozwoju regionów oraz ich mieszkańców w tym: działania na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej, dbanie o jej wygląd i otoczenie,
 • organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów stowarzyszenia,
 • współpraca z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • powoływanie ekspertów wspierających stowarzyszenie i jego członków w realizacji celów szczegółowych,
 • prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • seminaria, warsztaty, szkolenia, spotkania, konsultacje, publikacje i wydawnictwa, pozyskiwanie informacji i materiałów, promocja w Internecie i innych mediach, wyjazdy, wymiana informacji i doświadczeń,
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnych z różnych regionów Europy i świata poprzez tworzenie wspólnych projektów opartych na wymianie doświadczeń i przekazywaniu umiejętności,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków dla samorządów i organizacji pozarządowych,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe,
 • inspirowanie i współudział w organizacji wystaw, pokazów, odczytów i targów,
 • organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na rachunek własny wynikający z realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
 • uczestniczenie w programach rozwoju regionów i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
 • angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów stowarzyszenia w szczególności poprzez wspieranie przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej,
 • organizowanie wsparcia dla producentów w zakresie wytwarzania regionalnych i lokalnych produktów, ich ochrony, wprowadzania oraz utrzymywania na rynku w zgodzie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej standardami jakościowymi,
 • działania na rzecz promocji zdrowia i prewencji zagrożeń społecznych.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top