Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Choróżowce

Jaginty 30;
16-205 Nowy Dwór
Nr KRS 0000262053 z dnia 16.08.2006

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionalnego,
 • aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 • likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 • zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 • tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 • wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 • wyrównywanie dysproporcji cywilizacyjnych i gospodarczych poszczególnych regionów Polski,
 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich u niepełnosprawnych.

Sposób realizacji celów:

 • inicjowanie działań rozwijających przedsiębiorczość, w tym współpracę międzynarodową,
 • upowszechnianie nauki, kreowanie polityki, rozwój wsi i promowanie regionu,
 • działania na rzecz polityki w zakresie tworzenia więzi międzyludzkich, integrujących społeczeństwo, współpraca z podmiotami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi, biznesowymi i kulturalnymi,
 • kształcenie zawodowe, i wspieranie inicjatyw gospodarczych, działań na rzecz produktów regionalnych,
 • działania wspierające i promujące wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
 • wspieranie wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój turystyki, agro i ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego,
 • uczestnictwo i wspieranie inicjatyw proeuropejskich,
 • poszukiwanie partnerów dla społeczności lokalnych w innych regionach Europy i świata.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top