Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”

ul. Mickiewicza 2A;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000282524 z dnia 17.07.2007
Kontakt: 85 711 21 34

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokólskiego,
 • rozwijanie turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu,
 • zapobieganie demoralizacji i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wyrównywanie szans osób mieszkających na terenie powiatu sokólskiego, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • przeciwdziałanie wyludnianiu wsi wchodzących w skład powiatu sokólskiego,
 • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wspomaganie młodzieży w planowaniu jej kariery zawodowej i wyborze kierunku dalszego kształcenia,
 • działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, kreowanie więzi międzyludzkich i lokalnego partnerstwa,
 • ochrona dóbr lokalnej kultury, tradycji i obyczajów,
 • promowanie walorów ziemi sokólskiej,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także wspomaganie rozwoju demokracji.

Sposób realizacji celów:

 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych projektów zajęć pozalekcyjnych służących pobudzaniu aspiracji poznawczych,
 • podejmowanie inicjatyw pozwalających dzieciom i młodzieży na społeczną, publiczną działalność, oraz twórcze zagospodarowanie czasu wolnego,
 • wdrażanie praktyczne nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 • organizowanie wycieczek, różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, zajęć i zawodów sportowych,
 • podejmowanie różnorodnych działań służących integrowaniu uczniów szkół masowych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
 • zawiązywanie i podtrzymywanie lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania edukacyjnych szans dzieci i młodzieży.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top