Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”

ul. Osiedle Zielone 1A;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000570356 z dnia 07.08.2015

Obszar działania: kraj. Stowarzyszenie może działać również poza granicami kraju.

Główne cele:

 • działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
 • tworzenie warunków do przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
 • zaangażowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w życiu społecznym.
 • działanie na rzecz ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych.
 • wspieranie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 • organizowanie wypoczynku, czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, rozwijanie i upowszechnianie kultury, turystyki i kulturoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Sposób realizacji celów:

 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków od osób fizycznych i prawnych i innych podmiotów dla realizacji celów statutowych,
 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych fundacji lub instytucji finansowych dla realizacji celów stowarzyszenia,
 • podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, medycznych, świetlic socjoterapeutycznych osobom niepełnosprawnym,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie: leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, szkolenia zawodowego, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej, integracji społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup wsparcia, grup samopomocowych, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim,
 • udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez: doradztwo, poradnictwo, terapię psychologiczną, szkolenia, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa, asysty,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top