Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000093955 z dnia 03.03.2016

Obszar działania: kraj. Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju.

Główne cele to wspieranie:

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • ochrony praw konsumentów,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji Powiatu Sokólskiego,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • rozwoju ruchu konsumenckiego w środowiskach idealnych, w tym prowadzenie niezależnych testów konsumenckich,
 • pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej.

Sposób realizacji celów:

 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków od osób fizycznych i prawnych i innych podmiotów dla realizacji celów statutowych,
 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskie oraz innych krajowych i międzynarodowych fundacji lub instytucji finansowych dla realizacji celów stowarzyszenia,
 • podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, medycznych, świetlic socjoterapeutycznych osobom niepełnosprawnym,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie: leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, szkolenia zawodowego, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji,
 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej, integracji społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a szczególności : grup wsparcia, grup samopomocowych, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim,
 • udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez: doradztwo, poradnictwo, terapię psychologiczną, szkolenia, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystanie przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych stowarzyszenie, a szczególności członków i pracowników stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy,
 • zaspokajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych,
 • prezentacja kultywowanie oraz upowszechnianie regionalnego, narodowego i światowego dorobku muzycznego,
 • edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej,
 • organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej: koncertów, spektakli muzycznych, audycji i festiwali muzycznych.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top