Stowarzyszenie „Zielony Zakątek” w Sokółce

Os. Zielone 5;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000498402 z dnia 18.02.2014

Obszar działania: kraj

Główne cele:

celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnej działalności Przedszkola nr 2 oraz świetlicy środowiskowej przy Przedszkolu nr 2 w Sokółce na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności:
– popularyzacja idei działań na rzecz dobra dzieci,
– wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka,
– wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci,
– działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola nr 2 w Sokółce,
– aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami przedszkola,
– uczestniczenie dzieci w życiu miasta, regionu i kraju,
– poznawanie historii,
– działalność ekologiczna,
– popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci,
– pomoc dzieciom z rodzin najuboższych,
– inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami,
– podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a przede wszystkim profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
– promowanie integracji z Unią Europejską,
– działania na rzecz idei rozwoju demokracji,
– działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– działania w zakresie ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego.

Sposób realizacji celów

 • prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, badawczej, informacyjnej i edukacyjnej,
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci,
 • nawiązywanie kontaktów i wymiana informacji z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
 • gromadzenie funduszy przeznaczonych na wsparcie Przedszkola nr 2 w Sokółce i jego wychowanków,
 • organizowanie konferencji, akcji, konkursów, festynów i szkoleń,
 • poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów,
 • składanie wniosków o dotacje do organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych,
 • wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pracy w przedszkolu,
 • udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom przedszkola,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń dla dzieci, rodziców, wychowawców w zakresie statutowej działalności stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców,
 • inne zgodne z prawem działania prowadzące do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top