Konferencja ”Smog-nie tylko w mieście”

19.09 Na Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odbyła się konferencja pt. ‘’ Smog – nie tylko w mieście’’. Zanieczyszczenie powietrza to problem, z którym mierzą się miasta i regiony w całej Polsce. Również w województwie podlaskim możemy obserwować niekorzystne tendencje związane z tym zjawiskiem. Dlatego ważne jest informowanie i uświadamianie mieszkańców, samorządów czy organizacji […]

Edukacja za Bony. Podpisanie umów w ramach wsparcia finansowego „Bony Na Szkolenia”

BONY NA SZKOLENIA. Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Starosta Sokólski Piotr Rećko podpisał kolejne umowy […]

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 18 września 2018 r. podjął Uchwałę nr 534/2018 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – II edycja

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności […]

79 ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

W dniu 17 września obchodzimy 79 rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Ten dzień skłania nas do zadumy nad burzliwą historią naszego narodu, w której wrzesień 1939 roku stał się niewątpliwie jednym z najtragiczniejszym punktów zwrotnych. Rzeczpospolita stała się wówczas celem zmasowanego ataku ze strony swoich sąsiadów. Nieprzygotowana na atak ludność wschodnich ziem polskich znalazła się pod sowiecką władzą. […]

II Warsztaty Ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego.

W dniach 14 – 16 września 2018 roku na terenie nieużytkowanego kompleksu Zakładu Produkcji Mleczarskiej „SOMLEK” w Sokółce przy ul. Białostockiej przeprowadzono II Warsztaty Ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego. Celem głównym warsztatów było sprawdzenie przygotowania podmiotów tworzących krajowy system ratowniczo – gaśniczy na obszarze powiatu do realizacji ratownictw specjalistycznych na poziomie podstawowym. W trakcie […]