NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

***UWAGA***

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu:
 85  711 08 33

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

***

 

W miesiącu maju 2018 r. w wybrane dni wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli.

W dniach 2, 8 i 9 maja 2018 r. wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 21.

Adwokat będzie przyjmował w godzinach od 9:00 – 17:00

W dniu 8 maja 2018 r. wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000 – lecia P.P. 24.

Radca prawny będzie przyjmował w godzinach od 9:00 – 17:00.

W dniach 8 i 22 maja 2018 r. wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Suchowoli prowadzony jest przez Fundację „Lepsze Jutro”.

 


W dniu 12 LUTEGO 2018 r. wydłużamy dyżur świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000 – lecia P.P. 24.
Radca prawny będzie przyjmował w godzinach od 9:00 – 17:00.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

 • Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sokólskiego, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia
  2018r.
  z:
 1. Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku – na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8;
 1. Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Białymstoku – na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Białostockiej, w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000 – lecia P.P. 24;
 • W dniu 19 października 2017 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2018 roku – w Suchowoli w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21. Zatwierdzono ofertę Fundacji „Lepsze Jutro” z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 22

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie:

1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00;

2) we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).

 • PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie
osoby fizyczne
, które spełniają (alternatywnie) następujące warunki
(art. 4 ust. 1 ustawy) :

 1. posiadają przyznane świadczenie z pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) – w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub
 3. są kombatantami – uzyskali zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. są weteranami – posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
  2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r., poz. 60), lub
 5. nie ukończyły 26 lat, lub
 6. ukończyły 65 lat, lub
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub
 8. są w ciąży.
 • SPOSOBY WYKAZYWANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 1. przyznane świadczenie z pomocy społecznej – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
  2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. są kombatantami – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. są weteranami – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
 7. są w ciąży – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę; (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).
 • ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ust. 1 ustawy):

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw (art. 3 ust. 2 ustawy):

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej).