NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Białostockiej w dniu 21.02.2019 r. będzie czynny od godziny 9:00 do godziny 17:00.

 

 

 

***UWAGA***

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu:
 85  711 08 33.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Jednostki świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

SPOSOBY WYKAZYWANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Osoba fizyczna, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w następujących punktach:
w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 21, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
w Dąbrowie Białostockiej – w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
ul. 1000 – lecia P.P. 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
w Suchowoli – w Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00,
2) we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00.
W dni wolne od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą zamknięte.