NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

 • Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Sokólskiego, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
  2017 r.
  z:

 1. Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku – na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Białostockiej, w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000 – lecia P.P. 24,;

 1. Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Białymstoku – na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej
  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8;

 • W dniu 21 października 2016 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sokólskim w 2017 roku – w Suchowoli w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21. Zatwierdzono ofertę Fundacji „Lepsze Jutro” z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 22

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie:

1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00;

2) we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie będą czynne.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).

 • PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie
osoby fizyczne
, które spełniają (alternatywnie) następujące warunki
(
art. 4 ust. 1 ustawy) :

 1. posiadają przyznane świadczenie z pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) – w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 3. są kombatantamiuzyskali zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 4. są weteranamiposiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
  2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 5. nie ukończyły 26 lat, lub

 6. ukończyły 65 lat, lub

 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub

 8. są w ciąży.

 • SPOSOBY WYKAZYWANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 1. przyznane świadczenie z pomocy społecznej – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
  2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 3. są kombatantami – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 4. są weteranami – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 5. nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 6. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 7. są w ciąży – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę; (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

 • ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ust. 1 ustawy):

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw (art. 3 ust. 2 ustawy):

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej).