Ogłoszenie o naborze kandydatów na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, z dniem 18 stycznia 2022 r. ogłasza nabór kandydatów na kurs: 1. Kurs obsługi koparko-ładowarki- 40 miejsc 2. Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych – 15 miejsc 3. Kurs kombajnisty- 7 miejsc 4. Kurs pilarza- 5 miejsc 5. Kurs spawacza-10 miejsc 6. Kurs prawa jazdy kat. „B” – 70 miejsc ( z wyłączeniem uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce) 7. Kurs stosowania środków ochrony roślin- 10 miejsc 8. Kurs obsługi programów księgowych- 15 miejsc 9. Kurs małej rachunkowości- 10 miejsc 10. Kurs obsługi kas fiskalnych – 24 miejsc 11. Kurs kosmetyczny – 15 miejsc 12. Kurs fryzjerski – 5 miejsc 13. Specjalistyczny kurs gotowania- 20 miejsc 14. Kurs dekoratorski- 30 miejsc 15. Kurs barmański- 30 miejsc 16. Kurs grafiki komputerowej- 10 miejsc Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby wolnych miejsc na ww. kursie. W naborze mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół im. gen. Nikodema​ Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce , spełniający warunki udziału w projekcie określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 666/2021 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Regulaminu do uczestnictwa w kursach dopuszczeni zostaną uczniowie, w przypadku których kierunek kształcenia pokrywa się lub jest ściśle związany z tematyką i charakterystyką kursu. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych tj:  kwestionariusza osobowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;  deklaracji uczestnictwa w Projekcie, której wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu;  oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji Projektu, którego wzór określa załączniku nr 3 do Regulaminu,  kopii świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie dokumentów rekrutacyjnych tj. za rok szkolny 2020/2021 potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,  ewentualnie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej. Dokumenty należy składać w sekretariatach szkół do dnia 27.01.2022r.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top