BONY NA SZKOLENIE

UWAGA: Okres realizacji projektu: 01.06.2017r.–30.06.2020r. Ze względu na sytuację w kraju związaną z Covid-19 projekt początkowo wydłużono do 30.09.2020 r., a finalnie do 30.11.2020 r. Wszystkie usługi szkoleniowe odbywały się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wydłużono okres realizacji projektu do 31.12.2020 r.

Z końcem roku 2020 projekt został zakończony.

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, że Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł.

W ramach projektu zintegrowanego realizowane będą równocześnie dwa programy:

  1. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.
  2. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.

Projekty realizowane będą przez Powiat Sokólski w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, powiatu białostockiego i miasta Białystok. Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy
są zainteresowane podjęciem kształcenia na:

  • kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
  • kursach umiejętności zawodowych,
  • studiach podyplomowych,
  • szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych.

Wszyscy kandydaci uzyskają pomoc doradcy zawodowego w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru oferty edukacyjnej.
Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie wsparcia lub pozyskania odpowiedniej liczby kandydatów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z polityką równości szans, brakiem dyskryminacji i równouprawnieniem płci.

O terminie uruchomienia Biura Projektu w Białymstoku i Punktu Obsługi Uczestników Projektu w Sokółce i w Łapach poinformujemy Państwa wkrótce!

Zapraszamy również na główną stronę projektu: www.bonynaszkolenia.pl

Do pobrania:

Poddziałanie 3.2.1

Poddziałanie 3.2.2

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top