Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119             z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy o tym, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sokólski, ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sokółce możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, usytuowanym w Sokółce przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 8 oraz na terenie wokół tego budynku;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się w związku z przepisami ustawy z dnia               5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.);
 5. obszar monitorowany przez administratora obejmuje budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce, usytuowany           w Sokółce przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 8 oraz teren wokół tego budynku; rejestracji i zapisowi monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku);
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do zapisów monitoringu (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu; przykładowo, w razie nagrania uszkodzenia mienia przez drugą osobę (np. stłuczka na parkingu), administrator może podjąć decyzję o udostępnieniu nagrania obejmującego wizerunek sprawcy czy tablice rejestracyjne pojazdu osobie poszkodowanej, która chce dochodzić swoich praw, przy czym udostępnienie to będzie się odbywać z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych i nie będzie obejmować danych innych osób niezaangażowanych w zdarzenie;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zapisach monitoringu przechowywane będą maksymalnie do 30 dni,                           a w przypadku zapisów monitoringu stanowiących materiał dowodowy w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa, dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań;
 9. na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych zawartych w zapisach monitoringu,
  • sprostowania swoich danych osobowych zawartych w zapisach monitoringu, przy czym prawo to przysługuje     w ograniczonym zakresie i – o ile administrator dysponuje odpowiednią technologią – polegać będzie na udostępnieniu czytelniejszej kopii zapisu monitoringu,
  • usunięcia swoich danych osobowych zawartych w zapisach monitoringu,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w zapisach monitoringu;
 10. na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania przez administratora dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
 11. w przypadku gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie         z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przebywania na obszarze monitorowanym przez administratora;
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top