NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Suchowoli został zlikwidowany. Wszystkich Państwa, chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapraszamy do punktów:

1. w Sokółce – w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, pokój nr 20

2. w Dąbrowie Białostockiej w Ośrodku Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Sulika 4 A

Ogłoszenia konkursowe

Otwarty konkurs ofert NPP na 2024r.
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej NPP na 2024r.

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce 
Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі 

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości zbiera informacje na temat dostępności we wszystkich punktach pomocy usług nieodpłatnej pomocy świadczonej w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim oraz prowadzi prace nad możliwością zwiększenia specjalistycznych dyżurów z zakresu prawa cudzoziemców w punktach nieodpłatnej pomocy. Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują się w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy.
Informator – język polski.docx


У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.
Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.
Інформатор – ураїньською.docx

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi organizuje skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Poniżej link do listy kontaktów Izby Adwokackiej w Białymstoku:

https://www.adwokatura.bialystok.pl/aktualnosci/18/pomoc-prawna-ukrainie-2022-313

Informacja

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)  od dnia 16 maja 2020 r. wprowadza istotne zmiany, między innymi:

 1. poszerza zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, także o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku,
 2. wprowadza możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość przez osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności ruchowe, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przypominamy, że zgodnie z art. 4  ust. 1 ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przepisu art. 4 ust. 2 ustawy w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie stosuje się, co oznacza, że nie obowiązuje wymóg wypełniania oświadczenia o nie możności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

 PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  (Dz. U. z 2018r. poz. 2492).

 OSOBA UPRAWNIONA DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIE

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (załącznik nr 1). Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Sokólski (załącznik nr 2).

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, z późn. zm.) o mediacji.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby uprawnione.

REJESTRACJA

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu:  85  711 08 53.

 Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:

1)         telefonicznie pod nr: 85 711 08 53

2)         drogą elektroniczną pod adresem e-mail: npp@sokolka-powiat.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również poprzez:

1)         zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub

2)         w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub

3)         za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – pod numerem telefonu:  85  711 08 53 lub adresem e-mail: npp@sokolka-powiat.pl, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Sokólskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka lub elektronicznej: npp@sokolka-powiat.pl, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne (załącznik nr 1), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Sokólskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji odbywa się w następujących punktach:
 • w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 20,
  Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka – punkt prowadzony przez radców prawnych przez I półrocze 2022 r. i adwokatów przez II półrocze 2022 r.,
 • w Dąbrowie Białostockiej – w Ośrodku Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Sulika 4a, 16-200 Dąbrowa Białostocka – punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda.”
 1. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji odbywa się punkcie
  w Suchowoli – w Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola – punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są:

1) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 9:00 – 13:00,

2) we wtorki w godzinach 13:00 – 17:00.

Istnieje także możliwość korzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się ma odległość.
 
Odesłanie do ww. pomocy pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54
 

W dni wolne od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą zamknięte.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA prowadzi poradniczą infolinię w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 pod nr tel. 18 44 11 994 oraz całodobowy, automatyczny system komunikacji internetowej, z możliwością odpowiadania na pytania szczegółowe w dni robocze poprzez komunikator Messenger na stronie Facebook: https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/ .

 Adres strony internetowej Stowarzyszenia SURSUM CORDA: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/ .

Adres Facebook Stowarzyszenia SURSUM CORDA: https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/ .

Załącznik-nr-1-Oświadczenie

Załącznik-nr-2-Klauzula-informacyjna-dotycząca-przetwarzania-danych-osobowych

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2023r.

Z początkiem 2022 r. w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji.
Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.
Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty.
Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.
Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej.
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomia dyżury specjalistyczne w punktach w całej Polsce. Więcej informacji w linku zamieszczonym poniżej:
https://www.gov.pl/…/nieodplatna…/dyzury-specjalistyczne
Opr. Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top