Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Stanowisko / sprawy wydziałówImię i NazwiskoNr pokojuTelefon
Dyrektor WydziałuAgnieszka Kowalewska59
II piętro
857110824
Zastępca Dyrektora Wydziału
Geolog PowiatowyDiana Anna Łabieniec60A
II piętro
857110845
 • Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.
 • Wydawanie koncesji na wydobywanie bez użycia materiałów wybuchowych kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3.
 • Wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na rzecz innego podmiotu.
 • Wzywanie przedsiębiorców do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy lub wypełnienia warunków koncesji oraz cofanie koncesji albo ograniczanie jej zakresu bez odszkodowania w przypadku niezastosowania się do wezwania.
 • Wydawanie decyzji o wygaśnięciu koncesji.
 • Przyjmowanie dokumentacji geologicznej.
 • Przyjmowanie od wykonawców robót geologicznych zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
 • Ustalanie opłaty eksploatacyjnej prowadzącemu wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
60A
II piętro
857110845
Referat Leśnictwa
 • prawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny.
 • Wykonywanie czynności związanych z zawieraniem porozumień w sprawie powierzenia nadleśniczemu Lasów Państwowych dokonywania w imieniu Starosty Sokólskiego oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowywaniem gruntu rolnego na grunt leśny.
 • Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Wyrażanie zgody na pozyskiwanie przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa drewna niezgodnie z planem urządzania lasu, w związku z wystąpieniem przypadków losowych.
 • Wydawanie decyzji o zmniejszeniu ekwiwalentu w przypadku nabycia praw do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będącym współwłaścicielem gruntu rolnego przeznaczonego do zalesienia.
56
II piętro
857110859
Kierownik Referatu RolnictwaŁukasz Mucuś58
II piętro
857110829
 • Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.
 • Rozliczanie czynszu dzierżawny z tytułu dzierżawy gruntów pod obwody łowieckie między nadleśnictwami i gminami.
 • Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej
58
II piętro
857110829
Kierownik Referatu Ochrony ŚrodowiskaEwa Charytoniuk60A
II piętro
857110845
Wydawanie pozwoleń, zezwoleń, decyzji, prowadzenie postępowań, nadzoru, rejestrów, przyjmowanie zgłoszeń, w zakresie ochrony środowiska57
II piętro
857110812
Kierownik Referatu Architektury   Katarzyna Maliszewska58
II piętro
857110858

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top