Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację 10 jednodniowych wyjazdów dla 36 uczestników projektu pn. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”. 
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji usługi znajdują się w załącznikach.W załączeniu również formularz ofertowy służący do złożenia oferty na usługi. 
Informuję ponadto, że wykonawca ww. usługi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym . Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prosimy o ofertę do dnia 29.06.2022 r. do godz. 15.30
W przypadku pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt pod nr telefonu 85 711 08 62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel./fax +48 85 711 08 73
www.sokolka-powiat.pl

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top