Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w drodze oględzin oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu sokólskiego.
Z dnia 28 grudnia 2020
Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście w zaklejonej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy, i zaadresować do zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka z dopiskiem: „OFERTA – wystawianie karty zgonu.”
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2021 do godz. 15:00

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top