Stowarzyszenie „Uśmiech dziecka”

ul. Pocztowa 3/25;
16-100 Sokółka
Nr KRS 000062014 z dnia 25.05.2016

Obszar działania: kraj.

Główne cele:

 • wszechstronne wspieranie aktywności społecznej członków stowarzyszenia i środowiska,
 • wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionu,
 • wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji zdrowia, opieki społecznej,
 • wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej, śpiewu i tańca,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi oraz strukturami samorządowymi w realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowych i informacyjnych na rzecz środowiska,
 • organizacja i wspieranie wolontariatu,
 • działania na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego,
 • poprawa jakości życia,
 • promocja wsi, gmin i regionu,
 • ułatwianie dostępu do edukacji społeczności lokalnych w tym dzieci i młodzieży.

Sposób realizacji celów:

 • działania mające na celu wyrównywanie dysproporcji społecznych,
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami, związkami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • działania na rzecz zwiększania atrakcyjności miejscowości i gmin oraz ich promocja,
 • inicjowanie oraz realizowanie zadań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć stowarzyszenia,
 • podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo-obyczajowych oraz wspieranie i inicjowanie nowych działań w tym zakresie,
 • propagowanie wśród mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży idei etyczno-moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i środowisko, dbałość o otoczenie,
 • działania na rzecz rozwoju różnych form turystyki, rekreacji, ochrony środowiska, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • działania na rzecz edukacji, nauki i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki,
 • działania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, z uwzględnieniem osób starszych oraz organizowanie zajęć terapeutycznych,
 • promocja i organizacja wolontariatu oraz działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomani, hazardowi itp.,
 • działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej historycznie ważnych dla środowiska i społeczności,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów UE,
 • przygotowywanie i wydawanie biuletynów informacyjnych, broszur, ulotek, itp.,
 • wspieranie finansowe instytucji i organizacji nie nastawionych na zysk na realizację projektów zgodnych z celami stowarzyszenia,
 • działania na rzecz wzrostu aktywności obywatelskiej, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń,
 • pozyskiwanie podmiotów gospodarczych do akcji charytatywnych,
 • działalność charytatywna,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 • działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • organizacja pielgrzymek rowerowych,
 • przygotowanie i utworzenie strony internetowej.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top