Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się

Dla konkretnych przypadków prowadzono na bieżąco, w ramach pomocy w usamodzielnieniu działania w zakresie pracy socjalnej, mającej na celu w szczególności:

  • współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem,
  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby,
  • pomoc w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych,
  • pomoc w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pomoc w uzyskaniu właściwych warunków mieszkaniowych,
  • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń.

W powyższym zakresie, PCPR współpracuje z opiekunem usamodzielnienia wychowanka, wspólnie opracowując indywidualny program usamodzielnienia oraz wspierając wychowanka w realizacji poszczególnych punktów programu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Tego rodzaju  wsparcia wymagają zwłaszcza wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, nie mogący liczyć na pomoc rodziny.