Wydział spraw społecznych

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału Anna Aniśkiewicz 84
III piętro
857110831
Kierownik Referatu Zdrowia Krzysztof Szczebiot 85
III piętro
857110864
 • nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w powiecie;
 • realizacja programów polityki zdrowotnej;
 • udzielanie informacji dotyczącej: dostępności świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zasad kierowania do zakładów opiekuńczych,;
 • prowadzenie spraw kombatantów.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Antoni Czaplejewicz 85, 86
III piętro
857110864
 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie rozkłady godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
 • wydawanie zezwolenia na sprowadzanie w celu pochowania zwłok i szczątków ludzkich z innego państwa.
87
III piętro
857110851
Referat Zarządzania Kryzysowego 85
III piętro
857110864
 • prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych;
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
103
III piętro
857110815
Kierownik Referatu Oświaty Anetta Zubrzycka 83
III piętro
857110860
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski;
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w szkołach/placówkach i odwoływanie z tych stanowisk;
 • dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki;
 • prowadzenie spraw związanych rozwojem zawodowym nauczycieli;
 • zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół publicznych i niepublicznych;
 • prowadzenie baz danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych naukowo, sportowo, artystycznie;
 • przygotowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących oświaty.
84
III piętro
857110860
87
III piętro
857110855
Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk 87
III piętro
857110855