Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” w Dąbrowie Białostockiej

ul. Wesoła 14;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000580208 z dnia 12.10.2015
Obszar działania: Kraj.

Główne cele:

 • ochrona i propagowanie dziedzictwa duchowego oraz materialnego związanego z życiem i dziełem Księdza Jerzego Popiełuszko oraz jego rodziców,
 • pomoc charytatywna, w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami, chorobami oraz pochodzącymi z ubogich rodzin,
 • pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym,
 • kształtowanie zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży.

Sposób realizacji celów:

 • finansowanie i wydawanie książek, opracowań oraz innych publikacji poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko oraz jego rodzicom,
 • finansowanie i organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, seminariów, konferencji, wycieczek, szkoleń, spotkań poświęconych Księdzu Jerzemu Popiełuszko, jego rodzicom oraz tematyce zgodnej z założeniami fundacji,
 • gromadzenie oraz opieka nad dokumentami, publikacjami, obiektami oraz pamiątkami związanymi z Księdzem Jerzym Popiełuszko oraz jego rodzicami,
 • przyznawanie oraz finansowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów,
 • organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz udzielanie takiej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom z dysfunkcjami lub chorobami,
 • pomoc rodzinom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, poszkodowanych w zdarzeniach losowych,
 • organizowanie wolontariatu zgodnego z celami fundacji,
 • inicjowanie działań służących wykluczeniu społecznemu rodzin,
 • prowadzenie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zgodnych z celami fundacji,
 • stworzenie i prowadzenie portalu internetowego fundacji propagującego cele fundacji.