Stowarzyszenie „Idźmy Razem”

Al. Szkolna 10;
16-140 Krynki
Nr KRS 0000257218 z dnia 17.05.2006

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • dążenie do tego aby wszystkie dzieci miały równe szanse edukacyjne tylko ich uzdolnieniami i pracowitością, a nie stopniem zamożności rodziców lub pochodzeniem społecznym czy środowiskowym,
 • inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań, ,mających na celu poprawienie stanu zdrowia dzieci, głownie chorych, sprawnych inaczej ,sierot, z rodzin niepełnych, najuboższych,
 • rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz oświaty,
 • inspirowanie różnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających szkołę, dążenie do rzeczywistego uspołecznienia szkoły,
 • współdziałanie z różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, którym bliskie są cele naszego stowarzyszenia.

Sposób realizacji celów:

 • wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach,
 • motywowanie rodziców do działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży, oraz mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemu,
 • nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami,
 • kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz kształtowanie systemu motywacyjnego,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, likwidowanie barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
 • wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska.