Stowarzyszenie „Ocalić Od Zapomnienia Podlaskie” w Kruszynianach

Kruszyniany 32;
16-120 Krynki
Nr KRS 0000504336 z dnia 31.03.2014

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • rozwój obszarów wiejskich.

Sposób realizacji celów:

 • identyfikacja, promocja oraz współpraca i wspieranie producentów produktów lokalnych,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 • aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 • likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 • zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej,
 • tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 • wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania  szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów,
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof,
 • prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym.