Stowarzyszenie „Placówka”

Bagny 17 A;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000123454 z dnia 16.07.2002

Obszar działania: kraj

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Bagny i wsi sąsiednich. Także wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji celów:

 • prowadzenie szkoły na zasadach przewidzianych prawem,
 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • działalność kulturowa, w tym działanie na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 • organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz infrastruktury i rozwoju gospodarczego wsi Bagny i wsi sąsiednich,
 • ochrona przyrody i krajobrazu,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.