Stowarzyszenie „Przygraniczny Start” w Kuźnicy

ul. Grodzieńska 8;
16-123 Kuźnica,
Nr KRS 0000508212 z dnia 30.04.2014

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • rozwój obszarów wiejskich i miejskich.

Sposób realizacji celów:

 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 • aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 • likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 • zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej,
 • tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 • wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania  szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów,
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof,
 • podejmowanie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie demoralizacji,
 • zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, w szczególności podejmowaniu działań na rzecz osób z problemem alkoholowym, a także ich rodzin.