Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Grodzieńska 1;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000296677 z dnia 17.01.2008

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • wspieranie rozwoju społeczności lokalnej,
 • stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej słuchaczy UTW,
 • aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestnictwa w pracach UTW oraz na rzecz środowiska lokalnego,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, dzieci, seniorzy, bezdomni i inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 • działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wyżej wymienionych grup społecznych,
 • podejmowanie działań na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczności lokalnej,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Sposób realizacji celów:

 • wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami,
 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, seniorów, bezdomnych, i rodzin dysfunkcyjnych,
 • działania wspomagające rozwój i integrujące społeczność lokalna,
 • organizacja czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury, w tym regionalnej,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych oraz społeczności lokalnej,
 • samopomoc koleżeńska,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.