Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim

Nazwa zadania:

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji – 13 993 408,19 zł

Dofinansowanie z RFRD – 5 310 000 zł

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim.

Stan istniejący:

Nawierzchnia bitumiczna  jest w bardzo złym stanie technicznym (występują liczne wyboje, wyłuszczenia,  zadolenia i ubytki). Na przebudowywanych odcinkach brak jest właściwego odwodnienia z uwagi na zawyżone pobocza oraz zamulone i porośnięte roślinnością rowy. Obecnie przedmiotowa droga nie posiada chodników.

Istniejący przepust jest obiektem żelbetowym trzyotworowym rurowym o średnicy 1,5m. Długość całkowita przepustu – 10,0m. Mała nośność przepustu ogranicza możliwość korzystania z niego pojazdów o większym tonażu. Przedmiotowa droga nr 1249B w ciągu której zlokalizowany jest obiekt inżynierski posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów i przepustów.

Zakres rzeczowy zadania:

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usunięcie drzew; karczowanie pni i krzaków; roboty rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, usunięcie kamieni, bloków skalnych
2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopów, nasypów
3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustów z tworzyw sztucznych pod drogą, umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem
4) Podbudowy, w tym: oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wyrównanie istniejącej jezdni kruszywem łamanym
5) Nawierzchnie, w tym: warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
6) Roboty wykończeniowe, w tym: wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów brukowcem grubości 16÷20cm z kamienia polnego
7) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome grubowarstwowe i pionowe, pionowe aktywne, bariera ochronna stalowa
8) Elementy ulic i dróg, w tym: krawężnik betonowy, obrzeża betonowe, chodnik z brukowej kostki betonowej,
9) Zieleń drogowa, w tym: sadzenie drzew
10) Inne roboty, w tym: schody do kapliczki i przy obiekcie mostowym, zjazdy gospodarcze z nawierzchnią żwirową.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest również:
1) wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla wykonania obiektu inżynierskiego k/m Siderka w ciągu drogi powiatowej 1249B
2) budowa obiektu inżynierskiego k/m Siderka w ciągu drogi powiatowej 1249B.

Realizacja zadania ma wpłynąć przede wszystkim na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości  Nowy Dwór, Kudrawka, Siderka, Sidra i innych okolicznych, oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top