Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

   

Pracownicy PCPR udzielają informacji o wsparciu dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Aktualności:

Ważne informacje:

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

Zostań rodzicem zastępczym - podaruj dzieciom dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. M.J. Piłsudskiego 8, zaprasza osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się dziećmi jako rodzina zastępcza: zawodowa, w tym pogotowie rodzinne lub rodzina specjalistyczna i rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej jako rodzina zastępcza niezawodowa. Osoby zainteresowane taką formą pomocy dziecku, prosimy o przybycie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, (pokój nr 12 w siedzibie Starostwa Powiatowego), dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 08 43) [czytaj dalej]

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Dyrektor Alicja Rysiejko
Adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 43, 85 711 08 83, 85 711 08 73, tel/ fax 85 711 08 61
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Godziny otwarcia Centrum:
poniedziałek: piątek: 7 30 - 15 30

 

Realizowane zadania:

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
 4. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego i przewodnika
 5. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
 6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
 7. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 8. Prowadzenie postępowania w sprawie umieszczenia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
 9. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu
 10. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 11. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się
 12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Obszarem działania Centrum jest powiat sokólski, na który składają się gminy: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór, Korycin, Kuźnica, Janów, Szudziałowo, Krynki oraz Sidra.