Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

 
Ważne informacje:

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

Zostań rodzicem zastępczym – podaruj dzieciom dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, zaprasza osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się dziećmi jako rodzina zastępcza: zawodowa, w tym pogotowie rodzinne lub rodzina specjalistyczna i rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej jako rodzina zastępcza niezawodowa. Osoby zainteresowane taką formą pomocy dziecku, prosimy o przybycie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, (pokój nr 12 w siedzibie Starostwa Powiatowego), dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 08 43) [czytaj dalej]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Obszarem działania Centrum jest powiat sokólski, na który składają się gminy: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór, Korycin, Kuźnica, Janów, Szudziałowo, Krynki oraz Sidra.

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Dyrektor Alicja Rysiejko
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 43, 85 711 08 62, 85 711 08 83, 85 711 08 73, tel/ fax 85 711 08 61
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl, skrytka na platformie e_PUAP2: /PcprSokolka/SkrytkaESP

Godziny otwarcia PCPR: poniedziałek-piątek 07:30 – 15:30

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora PCPR lub osobę przez niego upoważnioną.

Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek miesiąca, w godzinach 08:00-12:00 oraz w godz. 15:30-17:00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy PCPR tj. w każdy poniedziałek miesiąca, w godzinach 15:30-17:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 85 711 08 62.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pocztą elektroniczną pod adres e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
 • faksem na numer telefonu 85 711 08 61
 • pisemnie pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
 • ustnie do protokołu

Realizowane zadania:

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
 4. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego i przewodnika
 5. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
 6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
 7. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 8. Prowadzenie postępowania w sprawie umieszczenia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 9. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu
 10. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 11. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się
 12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

 Inspektor Ochrony Danych: Pan Rafał Andrzejewski

Dane do kontaktu :  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,  nr tel:504976690

Obowiązki informacyjne:

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry