Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

 
Ważne informacje:

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

Zostań rodzicem zastępczym – podaruj dzieciom dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, zaprasza osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się dziećmi jako rodzina zastępcza: zawodowa, w tym pogotowie rodzinne lub rodzina specjalistyczna i rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej jako rodzina zastępcza niezawodowa. Osoby zainteresowane taką formą pomocy dziecku, prosimy o przybycie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, (pokój nr 12 w siedzibie Starostwa Powiatowego), dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 08 43) [czytaj dalej]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Obszarem działania Centrum jest powiat sokólski, na który składają się gminy: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór, Korycin, Kuźnica, Janów, Szudziałowo, Krynki oraz Sidra.

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Dyrektor Alicja Rysiejko
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 43, 85 711 08 62, 85 711 08 83, 85 711 08 73, 85 711 08 61
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl, skrytka na platformie e_PUAP2: /PcprSokolka/SkrytkaESP

Godziny otwarcia PCPR: poniedziałek-piątek 07:30 – 15:30

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora PCPR lub osobę przez niego upoważnioną.

Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek miesiąca, w godzinach 08:00-12:00 oraz w godz. 15:30-17:00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy PCPR tj. w każdy poniedziałek miesiąca, w godzinach 15:30-17:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 85 711 08 62.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pocztą elektroniczną pod adres e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
 • pisemnie pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
 • ustnie do protokołu.

Realizowane zadania:

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
 4. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego i przewodnika
 5. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
 6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
 7. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 8. Prowadzenie postępowania w sprawie umieszczenia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 9. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu
 10. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 11. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się
 12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

 Inspektor Ochrony Danych: Pan Rafał Andrzejewski

Dane do kontaktu :  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,  nr tel:504976690

Obowiązki informacyjne:

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top