Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Aktualności:

Ważne informacje:

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

Zostań rodzicem zastępczym - podaruj dzieciom dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, zaprasza osoby, które chciałyby zawodowo zajmować się dziećmi jako rodzina zastępcza: zawodowa, w tym pogotowie rodzinne lub rodzina specjalistyczna i rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej jako rodzina zastępcza niezawodowa. Osoby zainteresowane taką formą pomocy dziecku, prosimy o przybycie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, (pokój nr 12 w siedzibie Starostwa Powiatowego), dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 08 43) [czytaj dalej]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie świadczy pomocy finansowej osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Obszarem działania Centrum jest powiat sokólski, na który składają się gminy: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór, Korycin, Kuźnica, Janów, Szudziałowo, Krynki oraz Sidra.

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
Dyrektor Alicja Rysiejko
Adres: ul. Marszałaka Józefa Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 43, 85 711 08 62, 85 711 08 83, 85 711 08 73, tel/ fax 85 711 08 61
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
skrytka na platformie e_PUAP2: /PcprSokolka/SkrytkaESP

Godziny otwarcia Centrum:
poniedziałek: piątek: 7 30 - 15 30

 

Realizowane zadania:

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
 4. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego i przewodnika
 5. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
 6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
 7. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 8. Prowadzenie postępowania w sprawie umieszczenia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
 9. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu
 10. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 11. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się
 12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:


1.Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka lub drogą e-mailową pod adresem:
pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo@rt-net.pl.
3.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a.nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; b.wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5.Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
8.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
12.Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.